Informācija par norēķinu savstarpējās salīdzināšanas aktiem

2015-10-23

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” reizi gadā veic norēķinu salīdzināšanu, lai pārliecinātos par to, vai savstarpējie norēķini grāmatvedības uzskaitē tiek atspoguļoti korekti. Šādu kārtību paredz grāmatvedības uzskaiti reglamentējošie normatīvie akti. Šā gada oktobrī mūsu klientiem tika izsūtīti norēķinu savstarpējās salīdzināšanas akti. Izsūtītie akti satur informāciju par esošo stāvokli 2015.gada 1.oktobrī.

Kas ir salīdzināšanas akts? Salīdzināšanas akts ir dokumentārs apstiprinājums savstarpējo parādsaistību summām. Aktā ir ietverti grāmatvedības terminu atšifrējumi – debets (parāds), kredīts (pārmaksa).

Kas ir parāds? Parāds rodas, ja klients nav veicis maksājumu vai maksājums nav veikts pilnā apmērā. Parādu mēs varam iedalīt 2 daļās. Parāds, kuram ir iestājies maksāšanas termiņš un parāds, kuram nav iestājies maksājuma termiņš. Izsūtītajā aktā  atspoguļots debets (parāds), kurā ir iekļauts arī parāds par periodu, kuram maksāšanas termiņš nav vēl iestājies. Šajā konkrētajā gadījumā tas ir parāds par septembri, kurš jāapmaksā līdz 2015. gada 20. oktobrim.

Kas ir pārmaksa? Pārmaksa rodas, ja klients ir veicis lielāku maksājumu, nekā aprēķināts, rezultātā rodas naudas līdzekļu uzkrājums.

Kā rīkoties, ja saņemts salīdzināšanas akts? Ja klients ir saņēmis salīdzināšanas aktu un piekrīt saņemtajai informācijai, tad nav nepieciešams sazināties ar „Ventspils siltums” Abonentu daļu. Savukārt, ja klients uzskata, ka viņa parāds vai pārmaksa uz konkrēto datumu atšķiras no aktā norādītā, tad nepieciešams sazināties ar uzņēmuma Abonentu daļu, zvanot pa tālruņiem - 63602245, 63602244, 63602223, 63600800,63624559, vai nosūtot informāciju uz e-pastu - siltums.abonenti@ventspils.lv. Tāpat salīdzināt norēķinus iespējams, ierodoties tuvākajā uzņēmuma Abonentu daļā Talsu ielā 84 vai Pils ielā 12. 

*Reglamentējošie normatīvie akti, kas paredz grāmatvedības uzskaiti  – likums „Par grāmatvedību, ”likums "Par uzņēmumu gada pārskatiem", 2003. gada 21.oktobra MK noteikumi Nr. 585, Latvijas grāmatvedības standarts Nr.1 "Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes"u.c.