Siltumenerģijas piegāde

 

MK 21.10.2008. noteikumu Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi" 3.punkts nosaka, ka siltumenerģiju lietotājam piegādā saskaņā ar piegādātāja un lietotāja noslēgtu līgumu. Ja līgums nav noslēgts, siltumenerģiju lietot aizliegts. Tā kā siltumenerģiju iespējams piegādāt tikai ēkai kopumā, siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu Ventspils pilsētā slēdz PSIA „Ventspils siltums” - Piegādātājs un fiziska vai juridiska persona, kura nodrošina attiecīgās ēkas pārvaldīšanu - Lietotājs.

Pakalpojuma sniedzējs - Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"

Saņemamie dokumenti:

Līguma saturu vispārīgos jautājumos nosaka normatīvie akti. Atsevišķi tiek precizēti jautājumi, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu konkrētai ēkai. Īpaši līgumos tiek atrunāta norēķinu kārtība par ēkai piegādāto siltumenerģiju.

Iespējami divi varianti, kā tiek veikti maksājumi:

  1. variants - lietotājs maksā Piegādātājam par visu ēkai piegādāto siltumenerģiju;
  2. variants - atsevišķo dzīvokļu īpašnieki (īrnieki) un telpu nomnieki (turpmāk – Apakšlietotāji) veic tiešus norēķinus ar piegādātāju par to dzīvojamai ēkai piegādātās siltumenerģijas daļu, kura attiecināma uz konkrēto telpu.

 

Pakalpojuma saņēmējam  (dzīvokļa īpašniekam, īrniekam vai nomniekam, kurš ir noslēdzis dzīvojamās telpas īres līgumu vai nomas līgumu par valstij vai pašvaldībai piederošas telpas īri vai nomu), rēķins par siltumenerģiju ir jāsamaksā līdz mēneša beigām.

Pakalpojuma saņēmējam (dzīvokļa īpašniekam, īrniekam vai nomniekam)  nekavējoties jāinformē pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, ja līdz kārtējā mēneša 20.datumam nav saņemts rēķins par iepriekšējā mēnesī piegādāto siltumenerģiju. Rēķins tiek uzskatīts par saņemtu, ja pakalpojuma saņēmējs par tā nesaņemšanu nav paziņojis līdz kārtējā mēneša 25.datumam.

Līdz katra mēneša 1.datumam ēkas dzīvokļu īpašnieku pilnvarotajai personai (kas var būt arī pārvaldnieks) elektroniski jāinformē pašvaldības SIA „Ventspils siltums” par izmaiņām saistībā ar pakalpojuma saņēmējiem (dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem vai nomniekiem).

Informāciju  var iesniegt arī pats pakalpojuma saņēmējs, iesniedzot nepieciešamos dokumentus.

Pakalpojuma saņēmējs - fiziska vai juridiska persona.

Siltumenerģijas piegādes līgums tiek slēgts ar ēkas īpašniekiem vai ēkas pārvaldnieku.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

  • iesniegums par līguma noslēgšanu ēkas siltumapgādei;
  • ēkas īpašnieka vai pārvaldnieka reģistrācijas apliecības kopija, pase, ēkas īpašuma tiesību apliecinošs dokuments vai pārvaldīšanas/ apsaimniekošanas līguma kopija);
  • informācija par ēkas siltumapgādes sistēmu (siltummezgla un ēkas siltumapgādes sistēmas shēma, aprīkojums, tehniskā stāvokļa novērtējums );
  • specifiskas ziņas par ēku: atsevišķu tās telpu kvadratūru un izlietojumu (dzīvokļi un telpas, kurās tiek veikta komercdarbība);
  • dokumentāls apstiprinājums, ka ēkas dzīvojamo un citu telpu īpašnieki ir vienojušies, ka par siltumapgādi veiks tiešus norēķinus ar Piegādātāju.

Pakalpojuma saņemšana - Talsu ielā 84, Pils ielā 12  vai iesnieguma iesniedzēja norādītajā adresē. Tālrunis uzziņām 63600800.