Siltumenerģijas piegāde

 

MK 21.10.2008. noteikumu Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi" 3.punkts nosaka, ka siltumenerģiju lietotājam piegādā saskaņā ar piegādātāja un lietotāja noslēgtu līgumu. Ja līgums nav noslēgts, siltumenerģiju lietot aizliegts. Tā kā siltumenerģiju iespējams piegādāt tikai ēkai kopumā, siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu Ventspils pilsētā slēdz  pašvaldības SIA „Ventspils siltums” - piegādātājs un fiziska vai juridiska persona, kura nodrošina attiecīgās ēkas pārvaldīšanu - Lietotājs.

Pakalpojuma sniedzējs - Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"

Saņemamie dokumenti:

 • līgums par siltumenerģijas piegādi.   
 • atteikuma vēstule, ja piegādes līgums netiek noslēgts.

Līguma saturu vispārīgos jautājumos nosaka normatīvie akti. Atsevišķi tiek precizēti jautājumi, kuri saistīti ar pakalpojuma sniegšanu konkrētai ēkai. Īpaši līgumos tiek atrunāta norēķinu kārtību par ēkai piegādāto siltumenerģiju.

Iespējami divi varianti, kā tiek veikti maksājumi:

 1. variants - lietotājs maksā Piegādātājam par visu ēkai piegādāto siltumenerģiju;
 2. variants - atsevišķo dzīvokļu īpašnieki (īrnieki) un telpu nomnieki (turpmāk – apakšlietotāji) veic tiešus norēķinus ar piegādātāju par to dzīvojamai ēkai piegādātās siltumenerģijas daļu, kura attiecināma uz konkrēto telpu.

Ja apakšlietotāji ir vienojušies ar lietotāju, ka veiks tiešus norēķinus ar Piegādātāju, tad tiem ar piegādātāju jāslēdz  norēķinu līgums.

Lai noslēgtu norēķinu līgumu, apakšlietotājiem jāierodas abonentu daļā ar šādiem dokumentiem:

 • personu apliecinošs dokuments
 • dzīvokļa  īres vai nomas līgums vai īpašuma tiesību apliecinošs dokuments;
 • inženierinspektora sastādīts akts, kurā reģistrēti karstā ūdens skaitītāju rādījumi, kā arī dati par skaitītāju uzstādīšanu un noplombēšanu.

Abonentu daļa izskata iesniegtos dokumentus un sagatavo norēķinu līgumu. Ja sagatavotais līgums apakšlietotāju neapmierina, tas iesniedz priekšlikumus par izmaiņām. Kārtību, kā jāsadala maksa par visai ēkai piegādāto, ar skaitītāju uzskaitīto siltumenerģiju un kā veicami maksājumi, nosaka piegādes līgums.

Pakalpojuma saņēmējs - fiziska vai juridiska persona.

Siltumenerģijas piegādes līgums tiek slēgts ar ēkas īpašniekiem vai ēkas pārvaldniekiem.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • iesniegums par līguma noslēgšanu ēkas siltumapgādei;
 • ēkas īpašnieka vai pārvaldnieka reģistrācijas apliecības kopija, pase, ēkas īpašuma tiesību apliecinošs dokuments vai pārvaldīšanas/ apsaimniekošanas līguma kopija);
 • informācija par ēkas siltumapgādes sistēmu (siltummezgla un ēkas siltumapgādes sistēmas shēma, aprīkojums, tehniskā stāvokļa novērtējums );
 • specifiskas ziņas par ēku: atsevišķu tās telpu kvadratūru un izlietojumu (dzīvokļi un telpas, kurās tiek veikta komercdarbība);
 • dokumentāls apstiprinājums, ka ēkas dzīvojamo un citu telpu īpašnieki ir vienojušies, ka par siltumapgādi veiks tiešus norēķinus ar piegādātāju.

Līguma noteikumi paredz maksājumu veikšanu reizi mēnesī – līdz katra nākamā mēneša 20.datumam par iepriekšējo mēnesi, par kavētiem maksājumiem noteikts līgumsods 0.1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu.

Pakalpojuma saņemšana - Talsu ielā 84, Pils ielā 12  vai iesnieguma iesniedzēja norādītajā adresē.