Pārlekt uz galveno saturu

Pieslēguma pieteikšana, dokumentu iesniegšana / izsniegšana

 

JAUNA PIESLĒGUMA NOSACĪJUMI VENTSPILS CENTRALIZĒTAI SILTUMPAGĀDEI

Iespējas pieslēgt jaunbūvi vai esošu ēku centralizētajai siltumapgādes sistēmai tiek izskatītas pēc nekustamā īpašuma īpašnieka vai tā pilnvarotas personas pieteikuma. Katrs pieteikums tiek izskatīts individuāli, un pašvaldības SIA “Ventspils siltums” speciālisti, precizējot informāciju par objektu, sniedz konsultācijas gan par pieslēguma izveides, gan arī par līgumu slēgšanas nosacījumiem.

Lai izvērtētu ēkas pieslēgšanu centralizētai siltumapgādei, jāveic sekojošas darbības:

     1. Nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarotā persona (turpmāk Klients) iesniedz pašvaldības SIA “Ventspils siltums” iesniegumu par nekustamā īpašuma pieslēgumu centralizētai siltumapgādei, pievienojot šādus dokumentus:

  • īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopiju (vairāku īpašnieku gadījumā uz iesnieguma nepieciešams īpašnieku vai to pilnvaroto personu saskaņojums par pieslēguma izbūvi);

  • zemes gabala plāna kopiju ar pieslēdzamo objektu un atzīmētu siltummezgla iespējamo atrašanas vietu;

  • ēkas inventarizācijas lietas 1.stāva plāna kopiju ar atzīmēto siltummezgla iespējamo atrašanas vietu;

  • informācija par pieslēdzamā objekta paredzamo siltuma jaudu apkurei, karstajam ūdenim un ēkas tehniskajiem parametriem (ēkas izmēriem).

     2. Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” izskata Klienta iesniegumu, izvērtē pieslēguma tehniskās iespējas, aprēķina prognozēto ēkas siltuma patēriņu un veic pieslēguma aptuveno izmaksu aprēķinu, tostarp Klienta līdzmaksājuma summu. 

     3. Ja Klients piekrīt nosacījumiem, tad pašvaldības SIA “Ventspils siltums” tehniskās daļas speciālisti sagatavo un izsniedz tehniskos noteikumus ēkas pieslēgšanai pie centralizētās siltumapgādes sistēmas. Klients noslēdz vienošanos par būvprojekta izstrādes organizēšanu, pieslēguma ierīkošanas finansēšanas kārtību un pieslēguma ierīkošanas gaitu.

     4. Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas Klients pasūta siltumtīklu izbūves būvprojekts, izvēloties atbilstošas kvalifikācijas būvprojekta izstrādātāju. Ievērojot Tehniskos noteikumus un tajos noteiktos termiņus, Klientam jāorganizē un jāapmaksā būvprojekta izstrāde pieslēguma ierīkošanai. 

    5. Pēc būvprojekta izstrādes un saskaņošanas pašvaldības SIA “Ventspils siltums”  organizē iepirkuma procedūru būvkomersantu atlasei.

     6. Pēc būvkomersanta izvēles pašvaldības SIA “Ventspils siltums” un Klients slēdz līgumu pieslēguma ierīkošanai, paredzot abu pušu maksājamo daļu.

  • (Pašvaldības SIA  “Ventspils siltums” pilsētas teritorijā nodrošina pieslēguma ierīkošanu par saviem līdzekļiem, taču, ja būvniecības izmaksas tomēr pārsniedz aprēķināto pašvaldības SIA “Ventspils siltums” ekonomiski pamatoto finansējuma summu, tad izmaksu starpība ir jāapmaksā  Klientam.) 

    7. Pēc būvdarbu pabeigšanas, kā arī ēkas ISM pārbaudes un pieņemšanas  pašvaldības SIA “Ventspils siltums” un Klients slēdz siltumenerģijas piegādes līgumu.

 

JAUNO KLIENTU ĒKU PIESLĒGŠANAS KĀRTĪBA VENTSPILS CENTRALIZĒTAJAI SILTUMAPGĀDES SISTĒMAI

IESNIEGUMS OBJEKTA PIESLĒGUMA IZVĒRTĒŠANAI

IESNIEGUMS TEHNISKO NOTEIKUMU SAŅEMŠANAI

VIENOŠANĀS PAR BŪVPROJEKTA IZSTRĀDES ORGANIZĒŠANU, PIESLĒGUMA IERĪKOŠANAS FINANSĒŠANAS KĀRTĪBU UN PIESLĒGUMA IERĪKOŠANU