Pārlekt uz galveno saturu

Paziņojumi

 

 

PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU SAPULCĒM

Saskaņā ar likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldība” 58.pantu

 

 

Norises vieta un laiks

Dalībnieku sapulces darba kārtība

Pieņemtie lēmumi

2024. GADS

Talsu iela 84,  Ventspils

2024. gada 16. februārī

1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2024. gada budžeta apstiprināšanu

Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2024. gada budžetu un pašvaldības SIA ”Ventspils siltums” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024. – 2027. gadam un finanšu informāciju 2024. –  2027. gadam 

2023. GADS

Norises vieta un laiks

Dalībnieku sapulces darba kārtība

Pieņemtie lēmumi

Talsu iela 84, Ventspils 

2023. gada 31. janvārī

1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2023. gada budžeta apstiprināšanu

Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2023. gada budžetu 

2. Par padomes priekšsēdētāja vietnieka I.Eglāja amatu savienošanu

Atļaut Ivaram Eglājam, papildu 16.12.2022. dalībnieku sapulcē sniegtajai atļaujai, savienot pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar nodibinājuma „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” rūpniecisko investoru piesaistes vadītāja amatu un projekta eksperta amatu, un biedrības “Latvijas Digitālais akselerators” projekta eksperta amatu

Talsu iela 84, Ventspils 

2023. gada 28. aprīlī

1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022. gada pārskata apstiprināšanuApstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022. gada pārskatu
2. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022. gada peļņas sadali

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums ” 2022. gada peļņu EUR 858 807 (astoņi simti piecdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti septiņi euro) sadalīt sekojoši:

1. dividendēs EUR 42 940 (četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro), izmaksājot sabiedrības dalībniekam (Ventspils valstspilsētas pašvaldībai) atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9. punktiem līdz 2022.gada 31.maijam

2.saglabāt nesadalītu EUR 815 867 (astoņi simti piecpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdemit septiņi euro), novirzot to kapitālsabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot finansējumu Brīvības ielas 38 katlumājas rekonstrukcijai un jauno siltumtrašu izbūvei par pašu līdzekļiem

3. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022. gada budžeta izpildes pārskata akceptēšanu

Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022. gada budžeta izpildes pārskatu

 4. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidenta ievēlēšanu 2023. gada pārskata revīzijai

Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidentu 2023. gada pārskatam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562, atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr.99)

Talsu iela 84, Ventspils 

2023. gada 20.decembrī

1. Par aizdevuma izsniegšanu pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”

Atļaut  slēgt līgumu ar pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” par aizdevuma piešķiršanu pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”

2022. GADS

PAZIŅOJUMS PAR PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" DALĪBNIEKU ĀRKĀRTAS SAPULCES SASAUKŠANU 2022.GADA 16.DECEMBRĪ

PAZIŅOJUMS PAR PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" DALĪBNIEKU SAPULCES SASAUKŠANU 2022.GADA 28.APRĪLĪ

PAZIŅOJUMS PAR PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" DALĪBNIEKU SAPULCES SASAUKŠANU 2022.GADA 24.JANVĀRĪ

 

2021. GADS

PAZIŅOJUMS PAR PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" DALĪBNIEKU SAPULCES SASAUKŠANU 2021.GADA 15.JŪLIJĀ

PAZIŅOJUMS PAR PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" DALĪBNIEKU SAPULCES SASAUKŠANU 2021.GADA 25.JANVĀRĪ

 

2020. GADS

PAZIŅOJUMS PAR PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" DALĪBNIEKU SAPULCES SASAUKŠANU 2020.GADA 14.DECEMBRĪ

PAZIŅOJUMS PAR PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" DALĪBNIEKU SAPULCES SASAUKŠANU 2020.GADA 23.APRĪLĪ

PAZIŅOJUMS PAR PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" DALĪBNIEKU SAPULCES SASAUKŠANU 2020.GADA 10.FEBRUĀRĪ