Pārlekt uz galveno saturu

Paziņojumi

 

 
PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" PUBLISKOJAMĀ INFORMĀCIJA PAR DALĪBNIEKU SAPULCĒM

Saskaņā ar likuma “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldība” 58.pantu

 

2024. GADS

Norises vieta un laiks  

Dalībnieku sapulces darba kārtība

Pieņemtie lēmumi

Talsu iela 84, Ventspils  

2024.gada 16.februārī 

1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2024. gada budžeta apstiprināšanu                                                                                                                                                                                                       Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2024. gada budžetu un pašvaldības SIA ”Ventspils siltums” vidēja termiņa darbības stratēģiju 2024. – 2027. gadam un finanšu informāciju 2024. –  2027. gadam 

Talsu iela 84, Ventspils,

 2024.gada, 24.aprīlī

1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2023. gada pārskata apstiprināšanu

Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2023. gada pārskatu

2. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2023.gada peļņas sadali

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums ” 2023. gada peļņu 105 089 EUR (viens simts pieci tūkstoši astoņdesmit deviņi euro) sadalīt sekojoši:

1. dividendēs 85 000 EUR (astoņesmit pieci tūkstoši euro) izmaksāt sabiedrības dalībniekam (Ventspils valstspilsētas pašvaldībai) atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9. punktiem līdz 2024.gada 31.maijam

2.saglabāt nesadalītu 20 089 EUR  (divdesmit tūkstoši astoņdesmit deviņi euro), novirzot to kapitālsabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot finansējumu Brīvības ielas 38 katlumājas rekonstrukcijai

3. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2023. gada budžeta izpildes pārskata akceptēšanu

Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2023. gada budžeta izpildes pārskatu

4. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidenta ievēlēšanu 2024. gada pārskata revīzijai.

Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidentu 2024. gada pārskatam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562, atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr.99)

2023. GADS

Norises vieta un laiks

Dalībnieku sapulces darba kārtība

Pieņemtie lēmumi

Talsu iela 84, Ventspils 

2023.gada 31.janvārī

1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2023. gada budžeta apstiprināšanu

Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2023. gada budžetu 

2. Par padomes priekšsēdētāja vietnieka I.Eglāja amatu savienošanu

Atļaut Ivaram Eglājam, papildu 16.12.2022. dalībnieku sapulcē sniegtajai atļaujai, savienot pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes priekšsēdētāja vietnieka amatu ar nodibinājuma „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” rūpniecisko investoru piesaistes vadītāja amatu un projekta eksperta amatu, un biedrības “Latvijas Digitālais akselerators” projekta eksperta amatu

Talsu iela 84, Ventspils

2023.gada 28.aprīlī

1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022. gada pārskata apstiprināšanuApstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022. gada pārskatu
2. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022. gada peļņas sadali

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums ” 2022. gada peļņu EUR 858 807 (astoņi simti piecdesmit astoņi tūkstoši astoņi simti septiņi euro) sadalīt sekojoši:

1. dividendēs EUR 42 940 (četrdesmit divi tūkstoši deviņi simti četrdesmit euro), izmaksājot sabiedrības dalībniekam (Ventspils valstspilsētas pašvaldībai) atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9. punktiem līdz 2022.gada 31.maijam

2.saglabāt nesadalītu EUR 815 867 (astoņi simti piecpadsmit tūkstoši astoņi simti sešdemit septiņi euro), novirzot to kapitālsabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot finansējumu Brīvības ielas 38 katlumājas rekonstrukcijai un jauno siltumtrašu izbūvei par pašu līdzekļiem

3. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022. gada budžeta izpildes pārskata akceptēšanu

Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022. gada budžeta izpildes pārskatu

 4. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidenta ievēlēšanu 2023. gada pārskata revīzijai

Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidentu 2023. gada pārskatam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562, atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr.99)

Talsu iela 84, Ventspils 

2023.gada 20.decembrī

1. Par aizdevuma izsniegšanu pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”

Atļaut  slēgt līgumu ar pašvaldības SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” par aizdevuma piešķiršanu pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts”

2022. GADS

Norises vieta un laiks

Dalībnieku sapulces darba kārtība

Pieņemtie lēmumi

Talsu iela 84, Ventspils

2022.gada 24.janvārī

1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022. gada budžeta apstiprināšanu

Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022. gada budžetu un pašvaldības SIA ”Ventspils siltums” vidēja termiņa darbības stratēģiju periodam no 2022. gada līdz 2025. gadam

Talsu iela 84, Ventspils

2022.gada 28.aprīlī

1.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2021. gada pārskata apstiprināšanu

Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2021. gada pārskatu

2. Par 2021. gada peļņas sadali un dividenžu izmaksu no iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums ” 2021. gada peļņu EUR 1 581 692 sadalīt sekojoši:

2.1. dividendēs EUR 79 085, izmaksājot sabiedrības dalībniekam (Ventspils valstspilsētas pašvaldībai) atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9. punktiem līdz 2022.gada 31.maijam;

2.2. saglabāt nesadalītu EUR 1 502 607, novirzot to kredītu dzēšanai, kapitālsabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot finansējumu Brīvības ielas 38 katlumājas rekonstrukcijai un jauno siltumtrašu izbūvei par pašu līdzekļiem.

3.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2021. gada budžeta izpildes pārskata akceptēšanu

Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2021. gada budžeta izpildes pārskatu

4.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidenta ievēlēšanu 2022. gada pārskata revīzijai

Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2022.gada pārskata zvērināta revidenta ievēlēšanu lemt pēc Ventspils valstspilsētas pašvaldības rīkotā centralizētā konkursa par auditoru pakalpojumiem rezultātu apstiprināšanas

Talsu iela 84, Ventspils

2022. gada 5.maijā

1. Par investīciju projektu ”No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu  izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69”

Atbalstīt pašvaldības SIA “Ventspils siltums” priekšlikumu galvojuma izsniegšanai 8 700 000 EUR apmērā, ievērojot normatīvo aktu prasības, pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” projekta ”No atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu  izbūve Ventspilī, Talsu ielā 69” finansējuma nodrošināšanai nepieciešamo kredītlīdzekļu apmērā līdz kredīta līguma saistību pilnīgai izpildei vai līdz brīdim, kad pilnībā pabeigta no atkritumiem iegūtā kurināmā reģenerācijas iekārtu izbūve un pašvaldības SIA “Ventspils siltums” veic pirmos maksājumus pašvaldības SIA “Ventspils labiekārtošanas kombināts” par piegādāto siltumenerģiju un elektroenerģiju, un atbalstīt hipotēkas nodibināšanu apbūves tiesībai pašvaldības SIA “Ventspils siltums” piederošā zemes gabala Talsu ielā 69, Ventspilī, zemes vienības daļā 7287,9 m2 platībā.

Talsu iela 84, Ventspils

2022. gada 2.jūnijā

1.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanu                   

Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” valdes priekšsēdētāja A.Uzara atlīdzības un gada prēmijas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību no 2022. gada 1. jūnija

Talsu iela 84, Ventspils 

2022.gada 7.septembrī

1.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidenta ievēlēšanu 2022. gada pārskata revīzijai

Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidentu 2022. gada pārskatam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562, atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr.99)

Talsu iela 84, Ventspils

2022. gada 6.decembrī

1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” padomes izveidošanu

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” izveidot padomi 4 (četru) padomes locekļu sastāvā, veicot attiecīgus grozījumus sabiedrības statūtos

2. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” statūtu grozījumiem

Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” statūtu grozījumus un statūtu jauno redakciju

3. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” padomes locekļu ievēlēšanu

1. Ievēlēt Māri Boži pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļa amatā ar kompetenci tehniskajā vai tehnoloģiskajā (būvniecības) jomā uz 5 (pieciem) gadiem

2. Ievēlēt Ivaru Pāži pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļa amatā ar kompetenci finanšu un risku vadības jomā uz 5 (pieciem) gadiem

3. Ievēlēt Andri Kausenieku pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļa amatā ar kompetenci tehniskajā vai tehnoloģiskajā (būvniecības) jomā uz 5 (pieciem) gadiem

4. Ievēlēt Ivaru Eglāju pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļa amatā ar kompetenci korporatīvās pārvaldības un uzņēmējdarbības jomā uz 5 (pieciem) gadiem 

5. Pilnvarot pašvaldības SIA „ Ventspils siltums” valdi iesniegt Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā visus nepieciešamos dokumentus, kas saistīti ar ievēlēto padomes locekļu reģistrāciju komercreģistrā

6. Jaunievēlētajai padomei novadīt pirmo padomes sēdi, lai lemtu par padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka ievēlēšanu un padomes reglamenta izstrādi

 

4. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” padomes atlīdzības noteikšanu.

1. Noteikt pašvaldības SIA  „Ventspils siltums” padomes priekšsēdētāja mēneša atlīdzību 2 000,00 EUR (divi tūkstoši euro 00 centi) apmērā

2. Noteikt pašvaldības SIA  „Ventspils siltums” padomes locekļu mēneša atlīdzību 1 800,00 EUR (viens tūkstotis astoņi simti euro 00 centi) apmērā

5. Par atļauju amatu savienošanai pašvaldības SIA „Ventspils siltums” padomes locekļiem

1. Atļaut Mārim Božem savienot pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļa amatu ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas vadītāja amatu un Ventspils valstspilsētas pašvaldības Likumības komisijas locekļa amatu.

2. Atļaut Andrim Kauseniekam savienot pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļa amatu ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils Komunālā pārvalde” direktora amatu un SIA “Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīca” projekta vadītāja amatu.

3. Atļaut Ivaram Eglājam  savienot pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļa amatu ar Nodibinājuma „Ventspils Augsto tehnoloģiju parks” valdes priekšsēdētāja amatu, Biedrības “Latvijas Digitālais akselerators” valdes locekļa amatu, SIA “EuroHub Industrial Parks” valdes priekšsēdētāja amatu, SIA „TechGym” valdes priekšsēdētāja amatu un SIA “Aspired” valdes priekšsēdētāja amatu.

4. Ailstoši Likuma vispārīgajam regulējumam amatpersona pati ir atbildīga par interešu konflikta nepieļaušanu un valsts amatpersonas ētikas normu ievērošanu, tāpēc, neraugoties uz kompetentās institūcijas doto atļauju savienot amatus, pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļiem ir pienākums jebkurā brīdī izvērtēt interešu konflikta iespējamību un rīcības atbilstību amatpersonas ētikas normām, ja, pildot padomes locekļa amatu vai citus amatus, pastāv iespēja, ka padomes loceklis var nonākt interešu konflikta situācijā.

5. Viena mēneša laikā no šī lēmuma pieņemšanas dienas padomes locekļiem novērst interešu konflikta vai amatu savienošanas riskus, ja tādi pastāv atbilstoši likumā  “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajam

2021. GADS

Norises vieta un laiks

Dalībnieku sapulces darba kārtība

Pieņemtie lēmumi

Talsu iela 84, Ventspils

2021.gada 25.janvārī

1. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2021. gada budžeta apstiprināšanu

Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2021. gada budžetu un pašvaldības SIA ”Ventspils siltums” vidēja termiņa darbības stratēģiju periodam no 2020.gada līdz 2024.gadam

Talsu iela 84, Ventspils

2021.gada 22.aprīlī

1.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2020. gada pārskata apstiprināšanu

Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2020. gada pārskatu

2. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2020.gada peļņas sadali 

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums ” 2020. gada peļņu EUR 396 094 sadalīt sekojoši:

2.1. dividendēs EUR 165 000, izmaksājot sabiedrības dalībniekam (Ventspils pilsētas domei) atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9.punktiem līdz 2021. gada 19. jūnijam;

2.2. saglabāt nesadalītu EUR 231 094 un novirzīt to kredītu dzēšanai, kapitālsabiedrības ilgtspējīgai attīstībai, nodrošinot finansējumu Brīvības ielas 38 katlumājas rekonstrukcijai un jauno siltumtrašu izbūvei par pašu līdzekļiem.

3.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2020. gada budžeta izpildes pārskata akceptēšanu

Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2020. gada budžeta izpildes pārskatu

4.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidentu ievēlēšanu 2021.gada pārskata revīzijai

Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidentu 2021. gada pārskatam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562, atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr.99)

Talsu iela 84, Ventspils

2021.gada 15.jūlijā

1.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” valdes priekšsēdētāja atlīdzības noteikšanu

Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” valdes priekšsēdētāja A.Uzara atlīdzības un gada prēmijas noteikšanas un izmaksāšanas kārtību no 2021.gada 1.jūlija

2020. GADS

Talsu iela 84, Ventspils

2020.gada  10.februārī 

1. Par pašvaldības SIA  „Ventspils siltums” 2020. gada budžeta apstiprināšanu                                

Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2020. gada budžetu un pašvaldības SIA ”Ventspils siltums” vidēja termiņa darbības stratēģiju periodam no 2019. gada līdz 2023. gadam

Talsu iela 84, Ventspils

2020. gada 23.aprīlī

1.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2019. gada pārskata apstiprināšanu

Apstiprināt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2020. gada pārskatu

 

2. Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2019.gada peļņas sadali 

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums ” 2019. gada peļņu EUR 2 665 749  sadalīt sekojoši:

2.1. dividendēs EUR 165 000 (6% no 2019.gada peļņas), ko izmaksāt kapitālsabiedrības dalībniekam atbilstoši Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 8. un 9. punktiem, to izmaksājot dividendēs Ventspils pilsētas domei līdz 2020.gada 29.maijam EUR 165 000 apmērā;

2.2. saglabāt nesadalītu EUR 2 500 749, to novirzot kredītu dzēšanai un kapitālsabiedrības ilgtspējīgai attīstībai nodrošinot līdzfinansējumu projektam ”Centralizētu siltumtīklu būvniecība Ventspils pilsētā” un jauno siltumtrašu izbūvei par pašu līdzekļiem (t.i. ilgtermiņa kredīta pamatsummas dzēšanai EUR 711 436 un 2020.gada investīcijām siltumtrašu izbūvei EUR 1 789 313).

 

3.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2019. gada budžeta izpildes pārskata akceptēšanu

Akceptēt pašvaldības SIA „Ventspils siltums” 2019. gada budžeta izpildes pārskatu

 

4.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidentu ievēlēšanu 2020.gada pārskata revīzijai

Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” revidentu 2020. gada pārskatam ievēlēt zvērinātu revidentu komercsabiedrību SIA “Potapoviča un Andersone” (reģistrācijas Nr. 40003612562, atbildīgā zvērinātā revidente Kristīne Potapoviča, sertifikāts Nr.99)

Talsu iela 84, Ventspils

2020.gada 14.decembrī

1.Par pašvaldības SIA „Ventspils siltums” valdi

1. Ievēlēt Arni Uzari atkārtoti pašvaldības SIA „Ventspils siltums” valdes priekšsēdētāja amatā uz 5 (pieciem) gadiem.

2. Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” valdei nodrošināt visu darbību veikšanu, kas saistītas ar nepieciešamo dokumentu iesniegšanu Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.