Vakances

 

 PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS"  PIEDĀVĀTĀS VAKANCES

 

Izsludināts atklāts konkurss uz pašvaldības SIA "Ventspils siltums" padomes locekļu amatiem

(pagarināts pieteikšanās termiņš)

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldība izsludina pieteikšanos atklātam konkursam uz pašvaldības SIA “Ventspils siltums” 3 - 4 padomes locekļu amatiem

Padomes locekļa amata pienākumi:

   1. ievēlēt un atsaukt valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus, kā arī nodrošināt kandidātu nomināciju Sabiedrības valdes locekļa amatam;
   2. noteikt valdes locekļu atlīdzību;
   3. apstiprināt vidēja termiņa darbības stratēģiju un uzraudzīt tās īstenošanu;
   4. pastāvīgi uzraudzīt, lai Sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar normatīvo tiesību aktu prasībām, sabiedrības statūtiem un dalībnieku sapulces lēmumiem;
   5. izskatīt Sabiedrības gada pārskatu, valdes ziņojumu un valdes priekšlikumus par peļņas izlietošanu, sagatavot par tiem padomes ziņojumu un iesniegt tos dalībnieku sapulcei;
   6. pārstāvēt Sabiedrību tiesā visās Sabiedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem un valdes locekļu celtajās prasībās pret Sabiedrību;
   7. apstiprināt darījuma slēgšanu starp Sabiedrību un valdes locekli vai saistīto personu, vai revidentu;
   8. iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir dalībnieku sapulces kompetencē vai kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ieteikti izskatīšanai dalībnieku sapulcē, un sniegt atzinumu par tiem;
   9. sniegt dalībniekiem priekšlikumus par Sabiedrības darbības uzlabošanu, tai skaitā tehnoloģisko iekārtu un procesu atjaunotni un iepirkumu procedūru uzlabošanu;
   10. apstiprināt ikgadējo budžetu un uzraudzīt tā izpildi;
   11. uzraudzīt iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskatīt to atbilstību un efektivitāti;
   12. apstiprināt būtiskākās politikas, kurās definēti Sabiedrības darbības principi attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem;
   13. regulāri sniegt kapitāla daļu turētājam atskaites par savu darbību, sniegt citas ziņas pēc kapitāla daļu turētāja pieprasījuma un veikt padomes darba ikgadējo pašvērtējumu;
   14. sasaukt dalībnieku sapulces, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Komerclikuma noteiktās prasības.

Pretendentam izvirzītās prasības:

   1. augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds), par priekšrocību tiks uzskatītas izglītība un zināšanas saistītas ar inženierzinātņu, ekonomikas un uzņēmējdarbības jomu;
   2. darba pieredze vadošā amatā vismaz 10 gadi kādā no Nolikumā 1.2.apakšpunktā minētajām jomām;
   3. prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
   4. stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
   5. izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
   6. izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
   7. labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
   8. latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas  zināšanas;
   9. iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
   10. pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
   11. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām;
   12. nevainojama reputācija.

Pretendentiem jāiesniedz:

   1. dzīves gaitas aprakstu, kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām, pārraugāmās jomas ietvars, tai skaitā,  vadītā kolektīva darbinieku skaits, pārraudzībā esošo uzņēmumu aktīvu vērtība, kā arī realizētie projekti, norādot to vērtību;
   2. motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, kā arī informāciju par personām, no kurām nominācijas komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu;
   3. kandidāta sagatavotu redzējumu par Sabiedrības attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
   4. izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
   5. parakstītu apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā izvirzītajām prasībām (apliecinājuma paraugs pielikumā Nr.1);
   6. citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

         Atalgojums: 1800 EUR (bruto).

Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2022. gada 19. jūlijam, plkst.17:00 pa pastu, norādot adresātu – Ventspils valstspilsētas pašvaldība, Jūras iela 36, LV – 3601, uz aploksnes jābūt norādei “Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļu amata kandidātu atlases konkursam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Pieteikumu var iesūtīt arī elektroniski Ventspils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu personals@ventspils.lv, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un jābūt atzīmētam ar norādi “Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļu amata kandidātu atlases konkursam”. Uzziņas pa tālruņiem 636 01143, 636 01112 (Personāla nodaļa).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājas lapas www.ventspils.lv sadaļā “Vakances”.

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļu amata kandidātu atlases konkurss tiks organizēts trīs kārtās. Konkursa pirmajā kārtā tiks vērtēti visi saņemtie pieteikumi, vai tie satur visus kandidātu atlasei nepieciešamos dokumentus. Konkursa otrajā kārtā tiks vērtēti saņemto amata kandidātu iesniegtie dokumenti atbilstoši Komisijas izveidotajiem un apstiprinātajiem kritērijiem. Savukārt konkursa trešajā kārtā tiks organizētas intervijas ar ne vairāk kā 8 amata kandidātiem, kuri otrajā kārtā būs ieguvuši visaugstāko vidējo punktu vērtējumu.

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2022. gada 19. jūlijam ieskaitot.

 

11.07.2022.

 

Izsludināts atklāts konkurss uz pašvaldības SIA "Ventspils siltums" padomes locekļu amatiem

 

Ventspils valstspilsētas pašvaldība izsludina pieteikšanos atklātam konkursam uz pašvaldības SIA “Ventspils siltums” 3 - 4 padomes locekļu amatiem

Padomes locekļa amata pienākumi:

   1. ievēlēt un atsaukt valdes priekšsēdētāju un valdes locekļus, kā arī nodrošināt kandidātu nomināciju Sabiedrības valdes locekļa amatam;
   2. noteikt valdes locekļu atlīdzību;
   3. apstiprināt vidēja termiņa darbības stratēģiju un uzraudzīt tās īstenošanu;
   4. pastāvīgi uzraudzīt, lai Sabiedrības lietas tiktu kārtotas saskaņā ar normatīvo tiesību aktu prasībām, sabiedrības statūtiem un dalībnieku sapulces lēmumiem;
   5. izskatīt Sabiedrības gada pārskatu, valdes ziņojumu un valdes priekšlikumus par peļņas izlietošanu, sagatavot par tiem padomes ziņojumu un iesniegt tos dalībnieku sapulcei;
   6. pārstāvēt Sabiedrību tiesā visās Sabiedrības celtajās prasībās pret valdes locekļiem un valdes locekļu celtajās prasībās pret Sabiedrību;
   7. apstiprināt darījuma slēgšanu starp Sabiedrību un valdes locekli vai saistīto personu, vai revidentu;
   8. iepriekš izskatīt visus jautājumus, kas ir dalībnieku sapulces kompetencē vai kas pēc valdes vai padomes locekļu ierosinājuma ieteikti izskatīšanai dalībnieku sapulcē, un sniegt atzinumu par tiem;
   9. sniegt dalībniekiem priekšlikumus par Sabiedrības darbības uzlabošanu, tai skaitā tehnoloģisko iekārtu un procesu atjaunotni un iepirkumu procedūru uzlabošanu;
   10. apstiprināt ikgadējo budžetu un uzraudzīt tā izpildi;
   11. uzraudzīt iekšējās kontroles un risku pārvaldības sistēmu darbību, pārskatīt to atbilstību un efektivitāti;
   12. apstiprināt būtiskākās politikas, kurās definēti Sabiedrības darbības principi attiecībā uz risku pārvaldību, interešu konflikta novēršanu, korupcijas apkarošanu, korporatīvo pārvaldību un citiem jautājumiem;
   13. regulāri sniegt kapitāla daļu turētājam atskaites par savu darbību, sniegt citas ziņas pēc kapitāla daļu turētāja pieprasījuma un veikt padomes darba ikgadējo pašvērtējumu;
   14. sasaukt dalībnieku sapulces, ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Komerclikuma noteiktās prasības.

Pretendentam izvirzītās prasības:

   1. augstākā izglītība (bakalaura vai maģistra grāds), par priekšrocību tiks uzskatītas izglītība un zināšanas saistītas ar inženierzinātņu, ekonomikas un uzņēmējdarbības jomu;
   2. darba pieredze vadošā amatā vismaz 10 gadi kādā no Nolikumā 1.2.apakšpunktā minētajām jomām;
   3. prasme patstāvīgi pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību;
   4. stratēģiskā domāšana, kas vērsta uz rezultāta sasniegšanu;
   5. izpratne par publiskas personas kapitālsabiedrību pārvaldību, darbību un labas korporatīvās pārvaldības principu pārzināšana, vēlama pieredze pašvaldības vai valsts kapitālsabiedrību vadīšanā;
   6. izpratne par Sabiedrības darbības stratēģijas realizēšanu, tai skaitā izpratne par sabiedrības attīstību un stratēģisko plānošanu;
   7. labas komunikācijas prasmes, spēja strādāt komandā, spēja argumentēt un aizstāvēt savu viedokli;
   8. latviešu valodas (augstākā pakāpe C1) un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas  zināšanas;
   9. iemaņas darbā ar datoru (MS Office);
   10. pieredze un izpratne Eiropas Savienības projektu realizēšanā;
   11. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtās daļas un Komerclikumā noteiktajām prasībām;
   12. nevainojama reputācija.

Pretendentiem jāiesniedz:

   1. dzīves gaitas aprakstu, kurā iekļauts arī pašvērtējums par valodu zināšanām, pārraugāmās jomas ietvars, tai skaitā,  vadītā kolektīva darbinieku skaits, pārraudzībā esošo uzņēmumu aktīvu vērtība, kā arī realizētie projekti, norādot to vērtību;
   2. motivētu pieteikuma vēstuli, iekļaujot informāciju, kas apliecina dzīves gaitas aprakstā norādītās pieredzes un prasmju esību, kā arī informāciju par personām, no kurām nominācijas komisija var iegūt atsauksmes par kandidātu;
   3. kandidāta sagatavotu redzējumu par Sabiedrības attīstības perspektīvām, sniedzot ieskatu svarīgākajās prioritātēs un priekšlikumus to īstenošanai;
   4. izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
   5. parakstītu apliecinājumu par atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta ceturtajā daļā izvirzītajām prasībām (apliecinājuma paraugs pielikumā Nr.1);
   6. citus dokumentus, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi.

         Atalgojums: 1800 EUR (bruto).

Pieteikumus lūdzam sūtīt līdz 2022. gada 12. jūlijam, plkst.17:00 pa pastu, norādot adresātu – Ventspils valstspilsētas pašvaldība, Jūras iela 36, LV – 3601, uz aploksnes jābūt norādei “Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļu amata kandidātu atlases konkursam”, kā arī konkursa dalībnieka vārdam, uzvārdam, adresei un tālruņa numuram. Pieteikumu var iesūtīt arī elektroniski Ventspils valstspilsētas pašvaldībai uz e-pastu personals@ventspils.lv, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un jābūt atzīmētam ar norādi “Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļu amata kandidātu atlases konkursam”. Uzziņas pa tālruņiem 636 01143, 636 01112 (Personāla nodaļa).

Ar konkursa nolikumu var iepazīties Ventspils valstspilsētas pašvaldības mājas lapas www.ventspils.lv sadaļā “Vakances”.

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” padomes locekļu amata kandidātu atlases konkurss tiks organizēts trīs kārtās. Konkursa pirmajā kārtā tiks vērtēti visi saņemtie pieteikumi, vai tie satur visus kandidātu atlasei nepieciešamos dokumentus. Konkursa otrajā kārtā tiks vērtēti saņemto amata kandidātu iesniegtie dokumenti atbilstoši Komisijas izveidotajiem un apstiprinātajiem kritērijiem. Savukārt konkursa trešajā kārtā tiks organizētas intervijas ar ne vairāk kā 8 amata kandidātiem, kuri otrajā kārtā būs ieguvuši visaugstāko vidējo punktu vērtējumu.

Sūtot pieteikumu pa pastu vai elektronisko pastu, jānodrošina, lai pieteikums tiktu saņemts līdz 2022. gada 12. jūlijam ieskaitot.

 

15.06.2022.