Pārlekt uz galveno saturu

Normatīvie akti

 
NORMATĪVIE AKTI

LIKUMI

 

Enerģētikas likums

Aizsargjoslu likums

Dzīvokļa īpašuma likums

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums

Likums Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem

Būvniecības likums

Energoefektivitātes likums

 

MINISTRU KABINETA NOTEIKUMI

 

Nr.876 „Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi”  (21.10.2008.)

Nr.906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi"

Nr.500 “Vispārīgie  būvnoteikumi"

Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju  būvnoteikumi"

Nr.310 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija""

Nr.999 “Kārtība, kādā dzīvokļa īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu”  (12.12.2006.)

Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”  (09.12.2008.)

Nr. 524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”  (15.09.2015.)

Nr.243 “Noteikumi par energoefektivitātes prasībām licencēta vai reģistrēta energoapgādes komersanta  valdījumā esošām centralizētām siltumapgādes sistēmām un to atbilstības pārbaudes kārtību” (05.05.2016.)

 

CITI

 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) lēmums Nr.1/7  “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (14.04.2010.)

SPRK padomes lēmums Nr.1/12 “Noteikumi par tarifus veidojošo izmaksu pamatojumu” (14.07.2010.)

Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem