Pārlekt uz galveno saturu

Vides politika


 
PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" VIDES POLITIKA

 

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” darbības pamatmērķis ir kvalitatīva siltumenerģijas ražošana un piegāde līdz ēkām. Veicot saimniecisko darbību uzņēmums rūpējas par vides kvalitātes saglabāšanu un atjaunošanu, kā arī dabas resursu racionālu un ilgtspējīgu izmantošanu, vienlaikus ierobežojot kaitīgo vides faktoru ietekmi gan uz cilvēkiem, gan vidi. Uzņēmums intensīvi strādā pie jaunu iekārtu ieviešanas ražošanā, esošo iekārtu modernizācijas un labāko pieejamo tehnisko paņēmienu izmantošanas, lai samazinātu ietekmi uz vidi.

Rūpējoties par siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, “Ventspils siltums” mērķtiecīgi strādā, lai palielinātu atjaunojamo energoresursu izmantošanu. Vienlaikus uzņēmums rūpējas par siltumenerģijas zudumu samazināšanu un centralizētās siltumapgādes sistēmas darbības efektivitātes palielināšanu, kā arī par resursu izmantošanas samazināšanu. Pateicoties mērķtiecīgam un neatlaidīgam darbam, šobrīd Ventspilī jau 100 % siltumtrašu ir rekonstruētas ar rūpnieciski izolētām caurulēm.

Saimnieciskās darbības rezultātā radīto atkritumu apsaimniekošana organizēta pēc iespējas videi draudzīgākā veidā, vienlaikus veicinot pasākumus, lai samazinātu atkritumu daudzumu. 

Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” saimnieciskā darbība balstās uz valsts institūciju izstrādātajiem normatīvajiem dokumentiem, pilsētas Domes, Reģionālās Vides pārvaldes rīkojumiem, kā arī piesārņojošās darbības un SEG emisiju atļauju nosacījumiem. Lai sekmētu globālo klimata pārmaiņu novēršanu, tiek sekots Eiropas Savienības nostādnēm un ES normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Piesārņojošās darbības veikšanai Valsts Vides dienests 14.11.2013. ir izsniedzis atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE 13IB0034 katlumājai Talsu ielā 69 un 20.05.2013. atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.VE 13IB0014 katlumājai Brīvības ielā 38. Mazajām katlumājām izsniegtas atbilstošas C kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas.

 
PĀRSKATI

PĀRSKATS PAR PIESĀRŅOJOŠĀS DARBĪBAS ATĻAUJU NOSACĪJUMU IZPILDI -  2023

SILTUMNĪCEFEKTA GĀZU EMISIJAS APJOMS PSIA ''VENTSPILS SILTUMS'' KATLUMĀJĀS

PSIA ’’VENTSPILS SILTUMS’’ KATLUMĀJU GAISA PIESĀRŅOJUMA DINAMIKA PA GADIEM