Pārlekt uz galveno saturu

Siltumenerģijas piegāde

 

MK 21.10.2008. noteikumu Nr.876 "Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi" 3.punkts nosaka, ka siltumenerģiju lietotājam piegādā saskaņā ar piegādātāja un lietotāja noslēgtu līgumu. Ja līgums nav noslēgts, siltumenerģiju lietot aizliegts. Tā kā siltumenerģiju iespējams piegādāt tikai ēkai kopumā, siltumenerģijas piegādes un lietošanas līgumu Ventspils pilsētā slēdz  pašvaldības SIA „Ventspils siltums” - piegādātājs un fiziska vai juridiska persona, kura nodrošina attiecīgās ēkas pārvaldīšanu - Lietotājs.

Pakalpojuma sniedzējs - Pašvaldības SIA "Ventspils siltums"

Izsniedzamie dokumenti:

 • līgums par siltumenerģijas piegādi.   

 • atteikuma vēstule, ja piegādes līgums netiek noslēgts.

Līguma saturu vispārīgos jautājumos nosaka normatīvie akti. Atsevišķi tiek precizēti jautājumi, kas saistīti ar pakalpojuma sniegšanu konkrētai ēkai. Līgumā tiek atrunāta norēķinu kārtība par ēkai piegādāto siltumenerģiju.

Iespējamie varianti, kā tiek veikti maksājumi:

 1. lietotājs maksā Piegādātājam par visu ēkai piegādāto siltumenerģiju;

 2. atsevišķo dzīvokļu īpašnieki (īrnieki) un telpu nomnieki (apakšlietotāji) veic tiešos norēķinus ar piegādātāju par to dzīvojamai ēkai piegādātās siltumenerģijas daļu, kas attiecināma uz konkrēto telpu.

Ja apakšlietotāji ir vienojušies ar lietotāju, ka veiks tiešos norēķinus ar Piegādātāju, tad tiem ar piegādātāju jāslēdz  norēķinu līgums.

Lai noslēgtu norēķinu līgumu, apakšlietotājiem jāierodas uzņēmuma "Ventspils siltums" Klientu daļā ar šādiem dokumentiem:

 • personas apliecinošs dokuments

 • dzīvokļa  īres vai nomas līgums, vai īpašuma tiesību apliecinošs dokuments;

 • inženierinspektora sastādīts akts, kurā reģistrēti karstā ūdens skaitītāju rādījumi, kā arī dati par skaitītāju uzstādīšanu un plombēšanu.

Klientu daļa izskata iesniegtos dokumentus un sagatavo norēķinu līgumu. Ja sagatavotais līgums apakšlietotāju neapmierina, tas jāiesniedz priekšlikums par izmaiņām. Kārtību, kādā veidā tiek sadalīta maksa par visai ēkai piegādāto siltumenerģiju un kā veicami maksājumi, nosaka piegādes līgums.

Pakalpojuma saņēmējs - fiziska vai juridiska persona.

Siltumenerģijas piegādes līgums tiek slēgts ar ēkas īpašnieku vai ēkas pārvaldnieku.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:

 • iesniegums par līguma noslēgšanu ēkas siltumapgādei;

 • ēkas īpašnieka vai pārvaldnieka reģistrācijas apliecības kopija, pase, ēkas īpašuma tiesību apliecinošs dokuments vai pārvaldīšanas/ apsaimniekošanas līguma kopija);

 • informācija par ēkas siltumapgādes sistēmu (siltummezgla un ēkas siltumapgādes sistēmas shēma, aprīkojums, tehniskā stāvokļa novērtējums );

 • specifiskas ziņas par ēku: dzīvokļi un telpas, kurās tiek veikta komercdarbība, norādot to platību;

 • dokumentāls apstiprinājums, ka ēkas dzīvojamo un citu telpu īpašnieki ir vienojušies, ka par siltumapgādi veiks tiešos norēķinus ar piegādātāju.

Pakalpojuma saņemšana - Talsu ielā 84 vai Pils ielā 12 

Tālrunis uzziņām 63600800