Pārlekt uz galveno saturu

Katlumāju rekonstrukcijas projekti

 

Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes siltumavotu Ventspilī, Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69, rekonstrukcija, pārejot uz citu kurināmo – biomasu (koksni)

Projekta mērķis bija siltumenerģijas ražošanas efektivitātes paaugstināšana, veicot siltumavotu Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69 rekonstrukciju, kuras ietvaros fosilais kurināmais (mazuts) tika aizstāts ar atjaunojamajiem energoresursiem (koksnes biomasu).

Projekta uzdevums bija ieviest Ventspilī efektīvas, mūsdienu standartiem atbilstošas enerģiju ražojošas tehnoloģijas, kurās izmantos vietējo atjaunojamo kurināmo.

Biomasa ir videi daudz draudzīgāka par mazutu, tās izmantošana samazina katlumāju ietekmi uz pilsētas gaisa kvalitāti, īpaši SO2(sēra dioksīda) izmešu līmeni. Pateicoties jaunajām un mūsdienīgajām iekārtām, iespējams nodrošināt nepārtrauktu un tehniski drošāku ražošanas procesu. Savukārt pateicoties tam, ka siltumenerģijas ražošanas process nebūs atkarīgs no mazuta cenu krasajām svārstībām, tarifu būs iespējams uzturēt vienmērīgāku un pēc iespējas zemākā līmenī.

Projekta ietvaros abos siltumavotos (Brīvības ielā 38 un Talsu ielā 69) uzstādīti jauni, moderni, patērētāju siltumslodzei atbilstošas jaudas biomasas katli un nepieciešamās palīgiekārtas (kurināmā padeves iekārtas, kurināmā noliktavas, ūdens ķīmiskās sagatavošanas iekārtas, elektroiekārtas, atbilstošie pieslēgumi u.c).

Projekts ir atbalstīts darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.5.2.1.aktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai" ietvaros organizētajā otrajā atklātajā projektu iesniegumu atlasē.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 17 milj.  EUR bez PVN, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums 8,5 milj. EUR apmērā (50% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām).

 


Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukcija, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo

2015. gada 20. martā pašvaldības SIA „Ventspils siltums” noslēdza līgumu Nr. L-PCS-15-0128 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par projekta „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukciju, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo”  īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekta  mērķis ir fosilā kurināmā (dīzeļdegvielas) aizvietošana ar atjaunojamo kurināmo (granulām) Fabrikas ielas 2A katlumājā.

Projekta ietvaros paredzēts 2015. gadā uzstādīt jaunu moduļa tipa granulu katlu māju ar jaudu 200 kW.  Avārijas rezervei un pīķa slodzēm plānots saglabāt esošo dīzeļdegvielas katlu Dakon Nova ar jaudu 190 kW, izvietojot to katlumājā.

Projekta tiešā mērķauditorija ir siltumenerģijas patērētāji, kas izmanto Fabrikas ielas 2A katlumājā saražoto siltumenerģiju un pašvaldības SIA „Ventspils siltums” pakalpojumus. Netiešā mērķauditorija ir visi Ventspils iedzīvotāji, kurus ietekmē emisijas atmosfērā no pilsētas siltumavotiem.

Realizējot projektu, tiks panākti sekojoši ieguvumi:

  • fosilā kurināmā patēriņa samazinājums par 628,1 MWh jeb aptuveni 63,6 tūkstošiem l dīzeļdegvielas gadā;

  • atjaunojamo energoresursu īpatsvars kopējā Ventspils siltums kurināmā bilancē palielināsies no 43.7% uz 43.95%, bet Fabrikas 2A katlumājā no 0% līdz 96.47%;

  • kurināmā izmaksu samazinājums par aptuveni 27,5 tūkst. EUR gadā;

  • ietekmes uz vidi samazinājums – par 167,1 t samazināsies CO2 emisiju apjoms atmosfērā.

Projekts ir atbalstīts programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.5.2.1.1. apakšaktivitātes „Pasākumi centralizētās siltumapgādes sistēmu efektivitātes paaugstināšanai” projektu iesniegumu atlases 6. kārtā.

Kopējās projekta „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukcija, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo”  izmaksas bez PVN plānotas 94 178.00 EUR, tai skaitā 44 307.76 EUR Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējums (50% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām).

Projekta īstenošanas termiņš – 2015. gada 31. decembris.