Pārlekt uz galveno saturu

Ziedošanas (dāvināšanas) kārtība un stratēģija

 

PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" ZIEDOŠANAS (DĀVINĀŠANAS) KĀRTĪBA 

 

1. Pašvaldības SIA “Ventspils siltums” (turpmāk – Ventspils siltums)  kā atvasinātas publiskas personas kapitālsabiedrības  ziedošanas (dāvināšanas)  kārtība ir noteikta  Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 10., 11.,12.pantā.

2. Ventspils siltums drīkst ziedot (dāvināt), ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

2.1. ziedojums (dāvinājums) paredzēts kultūras, mākslas, zinātnes, izglītības, sporta, vides vai veselības aizsardzības, kā arī sociālās palīdzības veicināšanai;

2.2. pastāv iespēja kontrolēt ziedojuma (dāvinājuma) izlietošanu;

2.3. Ventspils siltums ziedošanas (dāvināšanas) brīdī ir samaksājusi valstij un pašvaldībai visus nodokļus un darbiniekiem izmaksājusi algas;

2.4. Ventspils siltums iepriekšējā pārskata gadā ir strādājusi ar peļņu.

3. Ventspils siltums ziedošanai (dāvināšanai) drīkst atvēlēt ne vairāk par 20 procentiem no iepriekšējā pārskata gada peļņas.

4. Ja atsevišķa ziedojuma (dāvinājuma) summa nepārsniedz 1500,- euro, lēmumu par tā piešķiršanu pieņem Ventspils siltums valde.

5. Ja atsevišķa ziedojuma (dāvinājuma) summa pārsniedz 1500,- euro vai kalendārajā gadā veikto ziedojumu (dāvinājumu) kopsumma vienam ziedojuma (dāvinājuma) saņēmējam pārsniedz 1500,- euro, Ventspils siltums sagatavo un iesniedz Ventspils siltumskapitāla daļu turētājam pamatojumu par ziedojuma (dāvinājuma) lietderību un atbilstību 2.1.un 2.2.punktā noteiktajām prasībām. Ziedojumu (dāvinājumu) drīkst piešķirt tikai tad, ja:

5.1. ir saņemta Ventspils siltums kapitāla daļu turētāja piekrišana;

5.2. ir noslēgts rakstveida ziedojuma (dāvinājuma) līgums.

 
PAŠVALDĪBAS SIA "VENTSPILS SILTUMS" ZIEDOŠANAS (DĀVINĀŠANAS) STRATĒĢIJA 

 

1. Ventspils siltums neveic un neplāno ziedojumu (dāvinājumu) veikšanu.

2. Ziedojumu (dāvinājumu) veikšana ir iespējama, ja Ventspils siltums konstatē, ka ziedojuma (dāvinājuma) veikšana ir lietderīga un izpildās ziedošanas (dāvināšanas) kārtībā norādītie nosacījumi.