Februāris bijis visaukstākais šajā apkures sezonā

2017-03-17

Aizvadītais mēnesis Ventspilī bijis visaukstākais šajā apkures sezonā un pēc Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtajiem datiem februārī vidējā āra gaisa temperatūra Ventspilī sasniegusi - 0,7°C, kas, salīdzinot ar šā gada janvāri, bija par 0,6 grādiem zemāka un par 3,2 grādiem zemāka nekā 2016.gada februārī, kad vidējā āra gaisa temperatūra Ventspilī bija +2,5°C. Savukārt 2015.gada februārī Ventspilī vidējā āra gaisa temperatūra bija +1,1°C. Tas nozīmē, ka aizvadītais mēnesis Ventspilī bijis visaukstākais starp februāra mēnešiem pat pēdējo divu gadu laikā.

Šā gada februārī  patērētais siltumenerģijas apjoms attiecībā pret pērnā gada februāri bijis par 26,6 % jeb 4 828 MWh lielāks, kā arī par 1,5% lielāks nekā šā gada janvārī. Ventspilnieku kopējais patērētais siltumenerģijas apjoms februārī sasniedzis 22 984 megavatstundas (MWh). Visvairāk siltumenerģija patērēta laika periodā no 6.februāra līdz 12.februārim, kad āra gaisa temperatūra bija krietni zem 0°C. Lielākais siltumenerģijas patēriņš Ventspilī fiksēts 8. februārī, kad, atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sniegtajiem datiem, āra gaisa temperatūra noslīdēja  līdz pat  - 11,1°C. Tā kā šā gada februārī piegādātās un patērētās siltumenerģijas apjoms Ventspils pilsētā ir palielinājies, tas atspoguļojies arī pašvaldības SIA „Ventspils siltums” klientiem izsūtītajos rēķinos.

Kopējais pilsētas siltumenerģijas patēriņš neatspoguļo katras dzīvojamās ēkas siltumenerģijas patēriņu

Jāatzīmē, ka kopējais pilsētas siltumenerģijas patēriņš neatspoguļo katras dzīvojamās ēkas siltumenerģijas patēriņu, jo individuālais ēku patērētais siltumenerģijas daudzums ir mainīgs lielums, ko ietekmē ne tikai āra gaisa temperatūra, kurai pazeminoties par vienu grādu, ēkas kopējais siltumenerģijas patēriņš vidēji paaugstinās pat par 5–6 %, bet arī ēkas siltummezglā ieregulētā temperatūra, ēkas tehniskais stāvoklis, iedzīvotāju paradumi un komforta prasības

Galvenās lietas jau iepriekš pieminētas, bet ir arī virkne citu nosacījumu, ko ikdienā ievērojot  ir iespēja būtiski samazināt siltumenerģijas patēriņu. Tāpēc, salīdzinot apkures rēķinus, vienmēr derētu atcerēties, ka ir jāņem vērā visi iepriekš minētie aspekti.  Ja objektīvi izvērtē tos, tad arī rodas atbilde, kāpēc ēkas siltumenerģijas patēriņš un izmaksas ir atšķirīgas.

Siltumenerģijas pakalpojums  sadalīts vairākos posmos un katrā posmā ir savs atbildīgais

Tik pat atšķirīgs ir siltumenerģijas ražošanas un piegādes pakalpojums, jo tas ir sadalīts vairākos posmos un katrā posmā ir savs atbildīgais. Atbilstoši noslēgtajam līgumam ar dzīvojamo māju pilnvarotajām personām, uzņēmums „Ventspils siltums” nodrošina nepārtrauktu siltumenerģijas piegādi apkures un karstā ūdens nodrošināšanai līdz daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ievadiem. Par ēkas iekšējo siltumapgādes sistēmu un tās efektīvu darbību, tostarp ēkas siltuma mezgla uzturēšanu, regulēšanu, apkures un karstā ūdens temperatūru, atbild dzīvokļu īpašnieku izraudzītā pilnvarotā persona jeb mājas apsaimniekotājs.

Uzsveram, ka tieši mājas apsaimniekotāja, nevis pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, pienākums būtu skaidrot iedzīvotājiem to, kādēļ attiecīgajā mēnesī ir palielinājies vai arī samazinājies rēķins par patērēto siltumenerģiju, kā arī sniegt rekomendācijas un ieteikumus par to, kādi pasākumi būtu veicami, lai samazinātu daudzdzīvokļu ēkas kopējo siltuma patēriņu. Diemžēl, pagaidām vairums apsaimniekotāju norobežojas no šādu savu pienākumu veikšanu, aizbildinoties, ka problēmas ir tikai komunālo pakalpojumu sniedzējiem, nevis pašā ēkā, tās pārvaldnieka profesionalitātē un mājas apsaimniekošanas kvalitātē.

Jautājumā par īpašumam piegādāto siltumenerģiju, vēlamies vērst uzmanību, ka tā tiek uzskaitīta mājas kopējā siltumenerģijas skaitītājā. Norēķini par ēkā patērēto siltumenerģijas daudzumu tiek veikti, pamatojoties uz automātiski nolasītiem siltumenerģijas skaitītāja rādījumiem, kurus pašvaldības SIA „Ventspils siltums” nolasa katra mēneša 27.datumā plkst 24.00.  Tātad ikmēneša siltumenerģijas patēriņa intervāls ir no viena mēneša 28. datuma līdz nākamā mēneša 28.datumam. Tas nozīmē, ka šomēnes izsūtītajā rēķinā ir veikts aprēķins par laika periodu no  28.janvāra līdz 28.februārim.Tā kā februāris ir īsais mēnesis, tad tas atspoguļosies tikai nākamajā rēķinā, kas būs par siltumenerģijas patēriņa periodu no 28.februāra līdz 28.martam.

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” maksu par patērēto siltumenerģiju mēnesī aprēķina proporcionāli ēkas un katra dzīvokļa platībai m2, sareizinot tarifu ar attiecīgā dzīvokļa siltumenerģijas patēriņu MWh.  Būtiski ir saprast, ka tarifs nav maksājums. To, cik liels būs maksājums par apkuri un karstā ūdens sagatavošanu, nosaka patērētās siltumenerģijas daudzums, proti, tik cik pakalpojuma saņēmēji būs patērējuši savu vajadzību nodrošināšanai.

Kā rīkoties, ja dzīvojamā mājā veidojas ūdens patēriņa starpības

Skaidrojot par karstā ūdens rādījumu nolasīšanu un starpību maksājumiem, vēršam uzmanību, ka mājas kopējā karstā ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu nolasa mājas apsaimniekotājs, kuram tāpat kā iedzīvotājiem ūdens skaitītāja rādījums ir jānolasa līdz katra mēneša 27.datumam plkst 24.00. Savukārt iedzīvotāji aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus ik mēnesi deklarē pašvaldības SIA “ŪDEKA”, kas, apkopojot datus par karstā ūdens skaitītāju rādījumiem, šo informāciju līdz attiecīgā mēneša 10. datumam iesniedz pašvaldības SIA “Ventspils siltums”.  Te gan būtu jāpiebilst, ka uzņēmums „Ventspils siltums” aprēķina maksu nevis par izlietoto karstā ūdens daudzumu, bet gan par patērēto siltumenerģiju karstā ūdens sagatavošanai, ko ir uzskaitījis ēkas kontrolskaitītājs.

Lai noskaidrotu faktu, kāpēc dzīvojamā mājā veidojas ūdens patēriņa starpība starp iedzīvotāju deklarētajiem rādījumiem un mājas kopējiem ūdens kontrolskaitītājiem, tas ir mājas pārvaldnieka pienākums. Mājas pārvaldniekam ir jāveic mājas apsekošana, lai noskaidrotu vai ēkas koplietošanas telpās kaut kur nav ūdens noplūde.  Ja mājas iekšējie ūdensapgādes tīkli ir kārtībā,  tad mājas pārvaldniekam ir jāveic ūdens skaitītāju pārbaude visos dzīvokļos, lai  precizētu individuālo skaitītāju rādījumus. Pārbaudē fiksētie ūdens skaitītāju rādījumi jānodod pašvaldības SIA „ŪDEKA” turpmākai aprēķinu veikšanai.

Ja pēc ūdens skaitītāju pārbaudes tiek konstatēts, ka klients nav nodeklarējis patiesos karstā ūdens skaitītāja rādījumus, tad tiek sastādīts akts ar fiksētajiem skaitītāja rādījumiem un jau nākamajā rēķinā norādīts maksājums par faktisko patēriņu. Konstatējot faktu, ja iedzīvotāju nodeklarētais karstā ūdens patēriņš ir lielāks nekā mājas kopējā karstā ūdens kontrolskaitītāja rādījums, tad iedzīvotājiem šī starpība apkures sezonā tiek atgriezta kā siltumenerģijas patēriņa starpība (maksājuma samazinājums) par apkuri, savukārt vasaras sezonā kā siltumenerģijas patēriņa starpība (maksājuma samazinājums) par cirkulāciju. Šādos gadījumos, lai informētu par atgriezto siltumenerģijas patēriņa starpību iedzīvotājiem, pašvaldības SIA „Ventspils siltums” ēku pārvaldniekiem izsūta paziņojumus.

Lai sniegtais pakalpojums tiktu nodrošināts pilnvērtīgi liela nozīme ir sadarbībai ar ēku apsaimniekotājiem

Vēlamies vēlreiz atgādināt, ka siltumenerģijas ražošanas un piegādes pakalpojums ir sadalīts vairākos posmos un katrā no šiem posmiem ir savs atbildīgais. Tātad, uzņēmums „Ventspils siltums”  ražo siltumenerģiju un piegādā to līdz ēku ievadiem, bet tālāk par apkures un karstā ūdens nodrošināšanu ēkas iekšienē atbildīgā persona ir mājas apsaimniekotājs.

Lai nodrošinātu klientiem pēc iespējas kvalitatīvāku pakalpojumu, uzņēmums „Ventspils siltums” ir ieinteresēts uz sadarbību gan ar iedzīvotājiem, gan ēku apsaimniekotājiem, lai sniegtais pakalpojums - siltumenerģijas piegāde ēkas iekšienē tiktu nodrošināta pilnvērtīgi. Uzņēmums „Ventspils siltums” ir ieinteresēts saviem klientiem nodrošināt arī lētāku pakalpojumu, tāpēc tā darbība vērsta uz ekonomiski pamatotu siltumenerģijas ražošanas procesu. Pateicoties tam, Ventspilī martā stājies spēkā jauns siltumenerģijas tarifs 54,90 EUR/MWh, kas ir par 5,8% zemāks nekā iepriekšējais tarifs.  Jāatzīmē, ka kopš 2013.gada kopējais  siltumapgādes tarifa samazinājums Ventspilī sasniedzis jau 13,6%. Tas sasniegts, pateicoties ieguldītajam darbam nevis kurināmā izmaksu svārstībām, kā tas ir lielākajās Latvijas reģionu pilsētās, kur kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze.

Darbs pie uzņēmuma infrastruktūras uzlabojumiem turpinās

Samazinot tarifu, darbs pie uzņēmuma infrastruktūras uzlabojumiem nebūt nav apstājies. Šā gada otrajā ceturksnī plānots iesniegt divus projektu pieteikumus ES Kohēzijas fonda līdzfinansējuma piesaistei, lai arī Pārventas katlu mājā varētu uzbūvēt dūmgāzu kondensatoru, kas uzlabos katlu mājas kopējo efektivitāti, samazinot šķeldas patēriņu siltumenerģijas ražošanas procesā, kā tas sekmīgi ir panākts centrālajā katlu mājā Brīvības ielā 38. Tāpat arī plānots turpināt siltumtīklu rekonstrukciju, nomainot vecos cauruļvadus pret jaunām rūpnieciski izolētām caurulēm, tādejādi samazinot siltumenerģijas zudumus siltumtrasēs.

Daudzdzīvokļu ēka ir kopīpašums un viss ir pašu iedzīvotaju rokās

Ne mazāk svarīgs akcents, kas būtu jāsaprot, ir tas, ka daudzdzīvokļu ēka ir kopīpašums un viss ir pašu iedzīvotāju rokās. Tas nozīmē, ka risinājums, kā samazināt rēķinus par apkuri, galvenokārt, ir atkarīgs tieši no  iedzīvotāju un apsaimniekotāju iniciatīvas un uzņēmības. Jau iepriekš skaidrojām, ka, veicot dažādus energoefektivitātes pasākumus, kas ietver gan ārsienu, bēniņu pārsegumu, pagrabstāva pārsegumu siltināšanu, logu un durvju nomaiņu, kā arī visas apkures un karstā ūdens apgādes sistēmas rekonstrukciju, ir iespējams samazināt ēkas siltuma patēriņu līdz pat 50 %.

Detalizētu informāciju par centralizētajai siltumapgādes sistēmai pievienoto māju siltumenerģijas patēriņu iespējams aplūkot uzņēmuma mājas lapā www.ventspilssiltums.lv sadaļā E-pakalpojumi.