Katlu mājai Talsu ielā 69 pieteikta piesārņojošās darbības atļauja

2013-09-11

Pašvaldības SIA „Ventspils siltums” katlu mājai Talsu ielā 69 līdz ar katlu mājas rekonstrukciju tiek mainīta piesārņojošās darbības B kategorijas atļauja.

Tas saistīts ar būtisku izmaiņu veikšanu esošajā piesārņojošā darbībā, t.i. katlu mājas rekonstrukcijas rezultāts pārejot no fosilā kurināmā uz atjaunojamo. Tika demontēti  mazuta  katli - trīs tvaika katli GM-50-14-250  un jādemontē vēl viens tvaika katls.

Projekta realizācijas rezultātā uzstādīti divi jauni šķeldas katli VAPOR 10MW BFB, kā arī tiks saglabāts esošais ogļu katls KE-25-14-250  un HAMJERN-6 pīķu slodžu segšanai. Kopējā katlu mājas uzstādītā siltuma jauda pēc rekonstrukcijas sasniegs 41,4 MW .

Turpmāk Talsu ielā 69 netiks izmantots kurināmais mazuts. Pārejot uz siltuma ražošanu ar šķeldu, gaiss pilsētā kļūs daudz tīrāks. Dedzinot šķeldu, gaiss netiek piesārņots ar sēra dioksīdu, kas izdalās, sadegot mazutam.

Veicot piesārņojošo vielu emisijas aprēķinus un piesārņojuma izkliedes modelēšanu, konstatēts, ka nevienai no atmosfērā izplūstošām piesārņojošām vielām gaisa kvalitātes normatīvos noteiktie robežlielumi netiks pārsniegti.

Ar iesniegumā ietverto informāciju līdz 10.oktobrim var iepazīties:

  •  Ventspils pilsētas portālā www.ventspils.lv ,
  • Kapitālsabiedrības mājas lapā www.ventspilssiltums.lv.
  • PSIA „Ventspils siltums” tehniskajā daļā Talsu ielā 69, Ventspilī, LV 3600, darbdienās no 8:00 līdz 17:00,
  • Galvenā bibliotēkā Akmeņu ielā 2,
  • Ventspils Augstskolas bibliotēkā Inženieru ielā 101,
  • Pārventas  bibliotēkā Tārgales ielā 4,
  • Gāliņciema bibliotēkā Kuldīgas ielā 110,
  • Domes Vides uzraudzības nodaļā Jūras  ielā 36

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt Ventspils Reģionālā vides pārvaldē Dārzu ielā 2, Ventspilī, līdz 2013.gada 10.oktobrim.

Uzaicinām visas ieinteresētas personas un organizācijas piedalīties iesniegtā pieteikuma sabiedriskā apspriešanā, kas notiks Ventspils digitālajā centrā, 2. stāva zālē, Akmeņu ielā 3, Ventspilī, 2013.gada 17. septembrī, plkst. 17.30.