Paziņojums par tarifa projektu

2016-09-26

2016.gada 20. septembrī pašvaldības SIA "Ventspils siltums" Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza Siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, tirdzniecības tarifa jauno projektu, kas aprēķināts saskaņā ar SPRK padomes  lēmumu Nr.1/7 apstiprināto „Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku” (publicēta 14.04.2010.)

Sabiedriskā pakalpojuma veids

Spēkā esošais tarifs EUR/ MWh

(bez PVN)

Piedāvātais tarifs EUR/ MWh

(bez PVN)

Tarifa samazinājums %

Siltumenerģijas ražošana, pārvade un sadale, tirdzniecība

58,30

54,90

5,8 %

 

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2017.gada 1.februāri.

Tarifa izmaiņas saistītas ar Ventspils pilsētas centralizētās siltumapgādes avota Brīvības ielā 38 efektivitātes paaugstināšanu, uzstādot dūmgāzu kondensatoru ES Kohēzijas fonda līdzfinansēta projekta “Dūmgāzu kondensatora uzstādīšana biokurināmā katliem Ventspilī, Brīvības ielā 38” (projekta Nr. 3DP/3.5.2.1.1/13/APIA/LIAA/007) ietvaros, realizējot ES Kohēzijas fonda līdzfinansētu projektu „Ventspils pilsētas siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/050), kā rezultātā Ventspils pilsētā ir rekonstruēti 99,6 % ārējo siltumtīklu. 2015. gadā decembrī tika pabeigts arī ES Kohēzijas fonda līdzfinansēts projekts „Katlumājas Fabrikas ielā 2A, Ventspilī rekonstrukcija, nodrošinot pāreju no fosilā kurināmā uz atjaunojamo” (projekta Nr. PCS/3.5.2.1.1/14/06/049).

Sekmīgi realizēto investīciju projektu rezultātā būtiski samazinājušies siltumenerģijas zudumi un kurināmā izmaksas, kas ļauj atkārtoti samazināt siltumenerģijas tarifu Ventspils pilsētā.

Lietotāji ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju var iepazīties  pašvaldības SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84 ,Ventspilī, LV- 3602, e-pasts: vent.siltums@ventspils.lv un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā Rīgā, Ūnijas ielā 45.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektu var iesniegt pašvaldības  SIA „Ventspils siltums”, Talsu ielā 84,Ventspilī, LV- 3602, tālr.  63602200, fakss 63602210, e-pasts:  vent.siltums@ventspils.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu  regulēšanas komisijā Rīgā, Ūnijas ielā 45, tālr. 67097200, fakss 67097277, e-pasts: sprk@sprk.gov.lv rakstveidā vai elektroniskā veidā 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas.